Oikonomia for the Majority—Akriveia for the Minority