ΤΟ ΦΙΛΙΟΚΒΕ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΘΕΩΣΗΜΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗ ΑΠΟΨΗ