Η Κάστα ως προστατευμένη κατηγορία και ο Χριστιανισμός στην Ινδία